Oświadczenie gwarancyjne

Liquid Coatings Sp. z o.o. gwarantuje, że każdy produkt użyty przez upoważnionego wykonawcę i zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta jest wolny od wad. W mało prawdopodobnym przypadku, jeżeli materiał nie pozostanie wodoszczelny przez okres 5 lat (nie dotyczy pokryć azbestowych) od daty nałożenia,Liquid Coatings Sp. z o.o. bezpłatnie wymieni produkt po spełnieniu niżej wymienionych warunków.

1.1 Jakiekolwiek przenikanie wody musi być zgłoszone pisemnie do Liquid Coatings Sp. z o.o. z siedzibą w Starej iwicznej przy ul. Nowej 17, 05-500 bezzwłocznie po jego stwierdzeniu.

1.2 Wszystkie membrany wodoszczelne, rynny i ujścia deszczowe muszą być regularnie i prawidłowo konserwowane.

1.3 Liquid Coatings Sp z o.o. albo jej agenci albo przedstawiciele muszą mieć swobodny dostęp do miejsca, w którym rzekomo wadliwy produkt został zastosowany.

1.4 Liquid Coatings Sp z o.o. musi otrzymać pełną płatność za produkt zgodnie z jej Warunkami Sprzedaży.

2. Całkowitą kwotę, za którą Liquid Coatings Sp z o.o. jest odpowiedzialna stanowi koszt wymiany użytego produktu.

3. W żadnym przypadku i pomimo jakichkolwiek warunków niniejszej Gwarancji Liquid Coatings Sp z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności ani kontraktowej, ani deliktowej (włącznie z zaniedbaniem obowiązku ustawowego) ani jakiejkolwiek innej i niezależnie od przyczyny, za (i) jakąkolwiek podwyżkę kosztów albo wydatków, albo (ii) za jakąkolwiek utratę zysku, transakcji, kontraktów, dochodów albo spodziewanych oszczędności, albo (iii) za jakąkolwiek szczególną, pośrednią albo wtórną szkodę jakiegokolwiek charakteru.

4. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z zastosowania produktu, na które wykonawca musi zapewnić oddzielną gwarancję pod względem wadliwego l/lub niedbałego zastosowania.

5. Niniejsza Gwarancja ulega unieważnieniu, jeżeli jakiekolwiek miejsce, w którym zastosowano produkt, zostało dotknięte działaniem, albo zaniechaniem przez strony inne niż Liquid Coatings Sp. z o.o. albo jeżeli pomieszczenia, na których produkt został zastosowany było użyte do celów, które spowodowały, że miejsce, w którym produkt został użyty stało się nieodpowiednie do użycia produktu.