Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.liquidcoatings.pl Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego http://liquidcoatings.pl

1. Definicje

1.1. Definicje wskazane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1.1. Regulamin: niniejszy regulamin działalności Sklepu Internetowego

1.1.2. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.1.3. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.1.4. Sprzedawca: jak w pkt 2.1.;

1.1.5. Sklep Internetowy: http://www.liquidcoatings.pl / ;

1.1.6. Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.1.7. Konto Klienta – spersonalizowana podstrona Sklepu Internetowego, powstała w wyniku wypełnienia i zatwierdzenia Formularza rejestracji, zawierająca Dane Osobowe Klienta, informacje o dokonanych Zamówieniach oraz historię Zamówień złożonych w przeszłości;

1.1.8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące Klienta, które zostały zgromadzone w trakcie rejestracji Klienta oraz podczas składania Zamówienia;

1.1.9. Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

1.1.10. Formularz zamówienia: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

1.1.11. Produkt/Towar: rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

1.1.12. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

1.1.13. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Informacje ogólne i zastrzeżenia

2.1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – http://liquidcoatings.pl/ jest firma: Liquid Coatings sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Nowej 17, 05-500 Stara Iwiczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370404, NIP: 7010548111.

w dalszej części regulaminu zwana „Sprzedawcą”

2.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adres : adres e-mail: [email protected] Nr tel lub fax ( o ile są dostępne ): Od poniedziałku do piątku w godz.: 8:30-16:00, tel. : +48 22 299 56 56. W weekendy preferowany kontakt mailowy, wyłącznie na wskazany w niniejszym punkcie adres mailowy.

2.3. Do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym na Stronie Internetowej Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia działającego w systemie operacyjnym MS Windows, Mac OS lub Android, podłączonego do Internetu (procesor o traktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512) z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.

2.4. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pkt 2.2 oraz aktywnego adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.

2.5. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i usunięcia.

2.6. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producenta.

2.7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

2.8. Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

2.9. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

2.10. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.11. Do czasu zapłaty całej należności, Towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 Kodeksu cywilnego)

3. Rejestracja i składanie Zamówień

3.1. Możliwość dokonania zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego uzależniona jest od posiadania Konta Klienta. Procedura rejestracji Konta Klienta opisana jest poniżej.

3.1.1. Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.:

3.1.2. imię i nazwisko/firma,

3.1.3. adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

3.1.4. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego

3.1.5. nr NIP jeżeli jest wymagany.

3.1.6. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola „Załóż Konto”.

3.1.7. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie. W trakcie procesu rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

3.2. Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 2.2.

3.3. Klient zobowiązany jest do ochrony dostępu do własnego Konta Klienta w szczególności poprzez nieujawnianie osobom trzecim hasła do konta.

3.4. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Realizuj zamówienie”.

3.5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Klient, składając zamówienie w Sklepie internetowym, jednocześnie oświadczy, że:

3.6.1. Zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia

3.6.2. Zapoznał się z instrukcją stosowania zamawianego Towaru, udostępnioną w Sklepie Internetowym.

3.7. Klient niebędący Konsumentem, zobowiązany przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym, do złożenia dodatkowego oświadczenia, że prowadzi on we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a zakup Towaru związany jest bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Zawarcie Umowy sprzedaży.

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3 Regulaminu i przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji.

4.2. Moment zawarcia Umowy sprzedaży i wynikający z tego moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty, zawarte w akceptacji Sprzedawcy przesłanej na e-maila Klienta z potwierdzeniem warunków zamówienia.

5. Ceny

5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Z zastrzeżeniem pkt 6.1.3 poniżej - Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową sprzedaży.

6. Dostawa Produktu i jej koszty

6.1. W zależności od charakterystyki Produktu i wybranej formy dostawy/odbioru koszt transportu przedstawiony zostanie w sposób następujący:

6.1.1. Koszt dostawy dla zamówień o wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.

6.1.2. W przypadku kosztu dostawy dla zamówień o wadze 30 kg lub więcej Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej, zgodnie z taryfikatorem zawartym w "mapie transportu" będącej integralną częścią regulaminu. Ilość potrzebnych usług transportowych jest zależna od całkowitej wagi zamówionego Towaru, zgodnie ze wzorem: waga całkowita Towaru podzielona przez 1300 kg. Koszt usługi transportowej jest zależny od strefy transportowej, zgodnej z adresem dostawy - wykaz i obszar obowiązywania strefy, został określony w "mapie transportu", będącej integralną częścią regulaminu. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia – strefy, zgodnej z adresem dostawy. Koszt transportu wskazany zostanie przez Sprzedawcę indywidualnie i wymagał będzie potwierdzenia przez Klienta. W przypadku dostarczenia Towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie Towaru (np. niezapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku) Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami transportu, zgodnie z taryfikatorem.

6.1.3. Odbiór własny. W przypadku wyboru opcji odbiór własny Klient nie ponosi kosztów dostawy. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, Towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty.

6.2. Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy sprzedaży oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przy czym w przypadku wyboru formy płatności określonej w pkt 7.1.1. wysyłka Produktu nie nastąpi wcześniej niż zarachowanie wpłaty na rachunku bankowym. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

7. Sposoby i terminy płatności za Produkt

7.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

7.1.1. Przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką Towaru (przelew bankowy)

7.1.2. Płatność przez serwis DotPay.

7.1.3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

8. Termin płatności:

8.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

9. Sposoby i termin dostawy Produktu.

9.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

9.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: przesyłka kurierska; przesyłka kurierska za pobraniem; transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór własny.

9.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego wyznaczy nowy terminu, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku wyznaczenia nowego terminu w trybie wskazanym wyżej, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie, mailem na adres mailowy Klienta, wskazany w trakcie składania zamówienia.

9.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

9.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 5.1.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.

9.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. Reklamacja Towaru

10.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

10.2. Wada fizyczna ma w szczególności miejsce w sytuacji gdy:

10.2.1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy;

10.2.2. Produkt nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

10.2.3. Produkt został kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

10.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.1 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 2.2.

10.4. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

10.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 2.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

10.7. W przypadku gdy towar został wykorzystany przez Klienta w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności z naruszeniem instrukcji stosowania, przykładowo poprzez użycie Towaru na powierzchni nie przeznaczonej do jego stosowania, reklamacja nie przysługuje.

10.8. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy jest dostępne pod adresem https://isap.sejm.gov.pl

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

11.2.2 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

12.1 Zgodnie z art. 27. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1.

12.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ Konsument otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1 Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.3. Zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania i zużycia, poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

12.3.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

12.3.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.3.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.3.4.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

12.3.5.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.3.6.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12.3.7.   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

12.3.8.   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

12.3.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.3.10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12.3.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12.3.12  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12.3.13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.4. Odstępując od umowy Konsument jest zobowiązany załączyć dowód sprzedaży – najlepiej oryginał lub kopię paragonu lub faktury VAT lub inny nie budzący wątpliwości dowód zakupu.

12.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

12.3.1 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

12.3.2 dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

12.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

12.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1.

12.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

12.8.1 Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

13.2. Zgodnie z art. 558. § 1. Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

13.1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

13.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta niebędącego konsumentem.

13.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14. Postanowienia końcowe.

14.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14.2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

14.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

14.4. Prezentowana w sklepie internetowym oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66. §1. Kodeksu Cywilnego.

14.5. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

14.6. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.

14.7. Na stronie Sklepu Internetowego znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.